M5连接器

M5连接器 孔头 面板安装 浸焊

zurück

技术参数

芯数              订货号               
3芯            09 3106 81 03

4芯            09 3112 81 04锁紧方式                             M5螺母锁紧

接线方式                             浸焊

导线截面(AWG)         -

电缆出口直径                       -

防护等级                             IP67

插拔周期                             >100 次插拔

最高工作温度                 80 °C

最低工作温度                 -25 °C

额定电压                             60

额定冲击电压                      800 V

污染等级                             3

过电压等级                  II

绝缘等级                    I

额定电流(40°C)        1 A

触点电阻                              3 mΩ

插针材料                             CuSn(青铜)

插针表面材料                      Au(金)

插头主体材料                      PA

外壳材料                             CuZn(镀镍黄铜)

材料护套                                  -

绝缘 软线                                  -

软线构造                                   -

可移动 电缆 c 温度范围 下限     -5

固定 电缆 c 温度范围 下限       -25

固定 电缆 弯曲半径                  -

可移动 电缆 弯曲半径                -

 

相关产品及附件